Odwodnienia działek Wrocław

Co to jest drenaż?

Drenaż to sieć instalacji ułożona wokół budynku, na poziomie fundamentów. Drenaż zbiera wodę gromadzącą się w otoczeniu piwnic i odprowadza ją na bezpieczną odległość. Stosuje się go, by na stałe obniżyć poziom wody w gruncie lub odprowadzić wodę opadową przesączającą się do podłoża, przy ścianach budynku, jak również tę przepływającą przez warstwy piasku występujące w glinie. Zwykle drenażem otacza się cały budynek, łącznie ze wszystkimi jego fragmentami wysuniętymi poza ogólny zarys budowli. Poniższy rysunek przedstawia typowy schemat drenażu wokół budynku mieszkalnego.

Drenaż wykonuje się na podstawie projektu, uwzględniającego lokalne warunki gruntowo - wodne. Zamawia się go u inżyniera budownictwa wodnego lub specjalisty od melioracji albo geotechnika.

Wyrózniamy drenaże:

Poziome - stosowane do odwadniania budynków, terenów miejskich i przemysłowych

Czołowe - zabezpieczają prze strumieniem wód płynących

Pierścieniowe - chronią przed podtopieniem budynków, składają się z otaczających odwodniony obiekt drenów ograniczających dopływ wody do jego fundamentów.

 

Z jakich elementów jest zbudowany drenaż?

Instalacja drenażowa składa się z:

- rur drenarskich

- studzienek kontrolnych

- obsypki filtracyjnej

- materiału drenującego

- warstwy filtracyjnej

 

Budowa drenażu

Kiedy należy wykonać drenaż?

Drenaż powinien być stosowany zawsze wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo stałego lub okresowego zalewania budynku wodą. Szczególnie uzasadnione jest stosowanie drenażu w gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, piaski gliniaste), ponieważ właśnie w takim podłożu ściany piwnic najczęściej zamakają: woda przesącza się przez warstwy naruszone w czasie wykonywania wykopu.

Jeśli dom stoi na zboczu lub w pobliżu krawędzi skarpy, woda płynąca zboczem zatrzymuje się na jego ścianach fundamentowych i zawilgaca je. Taki dom musi mieć drenaż, który umożliwi swobodny odpływ wody zatrzymywanej przez ściany fundamentowe od strony wzniesienia.

Drenażu można nie wykonywać, jeżeli dom posadowiony jest na gruntach silnie przepuszczalnych (piaskach i żwirach)


Rury drenarskie muszą znajdować się w przestrzeni pomiędzy górną i dolną powierzchnią fundamentu. Jeżeli rury będą za głęboko, woda zanim zostanie odprowadzona będzie wydostawać się spod fundament i podmywać go. Układanie rur należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody. Jeżeli odległość pomiędzy początkiem i końcem drenażu jest zbyt duża, trudno jest zachować odpowiedni spadek. Ciąg drenarski należy wtedy rozdzielić i poprowadzić rury w dwóch przeciwnych kierunkach (rys 2). W szczególnej sytuacji wodę z drenażu można odprowadzić do dwóch ujść (rys 3).

Gdzie odprowadzić wodę z drenażu? 

Wodę z drenażu można odporwadzić do:

- zbiornika na wodę deszczową - to roziwązanie zwiększa opłacalność inwestycji ponieważ w okresach suchych woda zgormadzona w zbiorniku może być wykorzystywania do podlewania ogrodu.

 

- skrzynek rozsączających,

- studni chłonnej,

- rowu melioracyjnego